Om integritet & cookies

Compass-group.se drivs av Compass Group AB. Nedan finner du viktigt information gällande vår integritetspolicy samt cookies på hemsidan.

Integritetspolicy
Compass Group AB är måna om att skydda och respektera din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, är i kontakt med oss eller beställer någon av våra tjänster. Nedanför hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör det och dina rättigheter kopplade till behandlingen av personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter till olika syften beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter till nedan angivna syften:

 • Hantera bokning och utföra tjänsten
  Om du bokar ett hotellrum, konferensanläggning eller beställer catering av oss, eller i övrigt tar del av våra tjänster, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning eller för utförandet av tjänsten. Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilket slags uppdrag som tillhandahålls. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande. Vi lagrar dessa personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling eller följer enligt en rättslig förpliktelse.
 • Registrering av Eurestkort och passerkort för betalning i våra restauranger
  Om du väljer att registrera ditt Eurestkort för att ha möjlighet att få tillbaka pengarna som är laddade på kortet vid en eventuell förlust eller betalar i våra restauranger med ditt passerkort behandlar vi dina personuppgifter för att registrera Eurestkortet samt för att administrera och fakturera våra kunder som använder passerkortssystemet.  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande och grundar sig på samtycke. Personuppgifter kopplade till Eurestkortet anonymiseras 12 månader efter senaste användningen. Personuppgifter insamlade vid betalning med passerkort anonymiseras 12 månader efter att den senaste transaktionen genomförts. 
 • Rekrytering
  Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera medarbetare till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess. Vi ber dig att inte sända oss några känsliga personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller etniskt ursprung). Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt. Vi behandlar namn och personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress, CV och personligt brev, betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du frivilligt tillhandahåller oss i din ansökan. Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 24 månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initierats. 
 • Behandling baserad på rättsliga förpliktelser
  Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet: namn och personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress, betalningsinformation, bokningsuppgifter, kvittouppgifter såsom uppgift om genomförda köp. Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser
 1. Hur länge sparas dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. 

  Compass Group gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag och enligt ovan angivna kriterier. Det innebär t.ex. att Compass Group raderar eller avidentifierar dina personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.
 2. Överföring av personuppgifter och mottagare som vi delar information med
  Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra underleverantörer eller andra mottagare i syfte att utföra en tjänst eller åtagande som vi har i egenskap av bolag, som arbetsgivare eller leverantör. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och Compass Group kommer alltid att ingå nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal med de företag som behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i syfte att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen. 

  3.1 Underleverantörer
  Vi kan, för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter, ta hjälp av andra bolag att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Compass Group, såsom men inte begränsat till företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina personuppgifter till betaltjänstleverantörer som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig.

  Våra underleverantörer behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

  3.2 Övriga mottagare
  I förekommande fall kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen nedan.
 • Vi lämnar ut personuppgifter om dig till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser 
 • Om du har en skuld som inte infrias kan vi komma kan vi komma att överföra dina personuppgifter till ett inkassoföretag i syfte att driva in din skuld till oss. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse att få betalt.
 • I samband med en rättstvist kan vi överföra dina personuppgifter till domstol, myndighet eller motpart i syfte att tillvarata våra rättigheter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att lösa rättstvisten. 
 1. Dina rättigheter
  Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, läs mer här: www.imy.se. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen använd dig av följande formulär.

 

Cookies
I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation så får du som besökare här information om användning av cookies på Compass Groups webbplats. Detta för att du ska veta vad cookies används till på våra sidor och hur du som besökare, om du vill, kan undvika sådan användning.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten rad text som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar till webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

Cookies på Compass Groups webbplats
På denna webbplats används cookies. De sparas automatiskt och används inte till något annat än att underlätta för dig som besökare enligt ovan. Vi sparar ingen personlig information om dig via cookies. Information om besökare på webbplatsen kan inte spåras via cookies och cookies kan inte heller innehålla virus eller programkod som är skadlig för din dator.

 

Mer information om lagen

För mer information se Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.