Användarvillkor Restaurangkortet

Användarvillkort för Restaurangkort från Compass Group AB (Org.nr. 556258-1461).

Dessa allmänna villkor gäller för Compass Group ABs Restaurangkort (Kortet) och reglerar förhållandet mellan Compass Group och dig som användare av Kortet. Genom att ladda Kortet med pengar eller använda Kortet godkänner Du de villkor som gäller för användandet.

Compass Group har rätt att ändra dessa villkoren när som helst. En ändring av villkoren blir gällande för all användning av Kortet som sker efter det att information om ändringen lagts ut på webbplatsen. Du bör därför granska villkoren på webbplatsen med jämna mellanrum för att se om de har ändrats.

1 ALLMÄNT OM KORTETS FUNKTION
Kortet är ett i förväg betalt kontantkort som används vid Compass Group restauranger / caféer / försäljningsställen för betalning för inköp av måltider, dryck och/eller varor. Kortet kan också användas för betalning i de av Compass Group försäljningautomater som har anpassats till Kortet och för betalning i webbshopen på Compass Group webbplats när denna har anpassats till Kortet. Kortet ställs till innehavaren, vilket är den person, köparen eller annan, som använder kortet. Kortet kan endast användas för inköp. Laddat belopp kan ej växlas in mot kontanter.

2 VAR KORTET GÄLLER
Kortet kan användas i Sverige för betalning av måltider, dryck, varor och/eller tjänster vid Compass Group restauranger / caféer / försäljningsställen (Försäljningsställen). Det kan förekomma att Kortet inte godkänns hos vissa Försäljningsställen för betalning av vissa typer av varor och tjänster, såsom exempelvis lotter. Priser som debiteras på Restaurangkortet är inklusive moms.

3 VÄRDE (TILLGODOHAVANDE)
Kortet laddas med ett visst värde – tillgodohavande – som är obegränsat. Laddning av tillgodohavande betalas krona för krona av den som köper Kortet eller i senare skede av Kortinnehavaren genom påfyllning av tillgodohavande.

I och med laddning av Kortet med visst värde motsvarar Kortet ett tillgodohavande på Compass Group med belopp motsvarande värdet.

Värdet – tillgodohavandet - är bestämt i svenska kronor och gäller för köp för det pris vid Försäljningstillfället som gäller vid tidpunkten för betalning.

4 PÅFYLLNING AV KORTET
Kortet kan som angivits fyllas på med ytterligare värde. Påfyllning kan ske vid de Försäljningsställen som är tekniska möjligheter att ladda Kortet. Vilka det är anges på Compass Group webbplats www.compass-group.se/kundkort.

5 INKÖP MED KORTET
Inköp med Kortet sker genom att detta lämnas över för registrering vid Försäljningsstället i samband med köp. De belopp som registreras dras från tillgodohavande på Kortet. Köpen behöver inte kvitteras skriftligen och inte heller används kod (PIN-kod) för registrering av köp. Tillgodohavandet på Kortet minskas med inköpsvärdet. Kortet kan inte debiteras med mer än kvarvarande tillgodohavande vid varje givet köptillfälle.

Vid betalning kan särskilda, av respektive Försäljningsställe, fastställda begränsningar gälla.

För betalning i försäljningsautomat eller på webbshopen finns anvisningar som lämnas på försäljningsautomat respektive webbshopen.

6 BEHÖRIGHET ATT BRUKA KORTET
Kortet är, om inte registrering sker enligt punkten 9, ett helt anonymt icke personligt betalningsmedel som ger rätt för innehavaren att utnyttja tillgodohavandet. Försäljningsstället har rätt att förlita sig på att den som uppvisar Kortet är behörig att utnyttja tillgodohavandet på Kortet.

Kortet får lånas ut men tillgodohavandet på Kortet belastas med betalning även om Kortet används obehörigen. Kortet är en värdehandling som alltid bör förvaras på betryggande sätt.

Kortinnehavaren bör, vid misstanke om missbruk av Kortet, försöka omhänderta Kortet. Om inte Kortet registrerats (se punkten 9) saknar Compass Group möjlighet att spärra kortet.

7 GILTIGHETSTID/STÄNGNING AV KORTET
Kortet kan användas och återladdas obegränsat antal gånger. Kortinnehavaren kan inte under Kortets giltighetstid säga upp detta och begära utbetalning av kvarstående tillgodohavande.

Om Kortinnehavaren inte laddar sitt Kort med värde under en sammanhängande period om 24 månader från föregående laddning (initial laddning eller påfyllning), upphör Kortet att gälla utan föregående uppsägning.

Det räcker dock att Kortet under 24 månaders perioden från föregående laddning fylls på med något tillkommande värde för att Kortet inte skall upphöra att gälla och en ny period börjar löpa. Då Kortet upphört att gälla kan det inte användas till betalning. Tillgodohavandet på Kortet går därmed förlorat för Kortinnehavaren. Compass Group utger alltså inte ersättning för tillgodohavande som inte utnyttjats.

Compass Group kan med två månaders varsel i förväg bestämma att Kortet inte längre skall kunna laddas. Meddelande om detta läggs ut på Compass Group webbplats www.compass-group.se/kundkort.

8 REGISTRERING
Kortinnehavaren kan registrera Kortet personligen genom anmälan till Compass Group på webbplatsen www.compass-group.se/kundkort. Vid registreringen skall innehavaren ange sitt e-postadress och mobiltelefonnummer. Genom registreringen ges en möjlighet att spärra Kortet från fortsatt användning.

9 SPÄRR AV REGISTRERAT KORT
Vid förlust av registrerat Kort skall Compass Group på begäran av registrerad Kortinnehavare (se punkten 9) spärra Kortet. Vid förlust av Kortet skall anmälan ske på Compass Group webbplats www.compass-group.se/kundkort.

Sedan Compass Group mottagit anmälan av förlust av Kortet är Kortinnehavaren inte ansvarig för sådana belopp som dras från tillgodohavandet på Kortet genom att detta används av obehörig, såvida inte Kortinnehavaren förfarit svikligt.

Ett förlustanmält Kort stoppas alltid för vidare användning. Efter det att ett registrerat Kort spärrats kan registrerad Kortinnehavare hämta ut ett nytt Kort. Kortinnehavaren får vid spärr av Kortet en särskild kod – startkod - som lämnas via sms eller e-post.

Utlämning av nytt Kort sker på ett Försäljningsställe mot att Kortinnehavaren anger startkorden. På det nya Kortet påförs det tillgodohavande som fanns på det spärrade Kortet vid den tidpunkt då Compass Group mottog anmälan av förlust av Kortet, såvida inte Kortinnehavaren förfarit svikligt.

10 RÄNTA
Ränta utgår inte på tillgodohavandet på Kortet.

11 ANSVARSBEGRÄNSNING
Compass Group är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan omständighet som står utanför Compass Group kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Compass Group själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd.

Förhindras Compass Group till följd av omständighet som anges ovan att fullgöra åtagande gentemot Kortinnehavaren, skall Compass Group vara berättigad att uppskjuta fullgörandet härav, till dess hindret upphört.

Compass Group är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Compass Group varit normalt aktsam. Compass Group är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada såvida inte Compass Group varit grovt oaktsamt.

Compass Group ansvarar ej för skada som uppkommer på grund av borttappat Kort.

Compass Group ansvarar ej för skada som uppkommer genom att ett visst Försäljningsställe inte accepterar Kortet eller har upphört med sin verksamhet.

Compass Group svarar aldrig, även om Compass Group varit vårdslös, för att Kortinnehavare p g a bristande funktionalitet ej kunnat utnyttja Kortet vid betalning och därmed inte kunnat tillgodogöra sig rabatt/bonus/återbäring eller annan förmån.

12 REKLAMATIONER
Det Försäljningsställe som tillhandahållit den vara eller tjänst som betalats med Kortet svarar gentemot kunden i enlighet med vad som avtalats och gällande lagstiftning. Reklamation avseende vara eller tjänst skall riktas till Försäljningsstället.

Reklamation avseende bristande funktionalitet på Kortet skall riktas till Compass Group. Sådan reklamation skall ske så snart innehavaren av Kortet upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

13 BRISTANDE FUNKTIONALITET
Om betalning inte kan ske med Kortet p g a bristande funktionalitet kan Kunden – om Kortet är registrerat - få tillgodohavandet på Kortet överfört till ett nytt kort. Kortinnehavaren skall då överlämna det gamla, icke fungerande Kortet.

14 KOMMUNIKATION
Vid upplysningar och besked om ändring av villkor eller dylikt, utnyttjar Compass Group webbplatsen, www.compass-group.se/kundkort.

15 TILLÄMPLIG LAG, TVISTER
Svensk rätt skall tillämpas på beträffande villkoren för Kortet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om Kortet.

Så behandlar Compass Group dina personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Compass Group eller som annars registreras i samband med registrering av Kortet, kommer att behandlas av Compass Group. Compass Group kan komma att komplettera personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Personuppgifterna kommer att behandlas för att Compass Group skall kunna fullgöra sina åtaganden och sina skyldigheter enligt lag. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Compass Group marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och – om Du inte har begärt spärr mot direktreklam – användas för att ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster.

Personuppgifter kommer också att samlas in i samband med köp hos Försäljningsställen eller annan med utnyttjande av Kortet, s k inköpsinformation (d v s information om vilka varor som köpts, pris och tidpunkt för köpet). Ändamålet med behandlingen av inköpsinformation är bl a att administrera rabatter enligt detta avtal eller annat avtal. Inköpsinformation sparas för detta ändamål under upp till ett år från inköp.

Inköpsinformation kan också komma att samlas in för att användas för riktad marknadsföring baserad på tidigare inköp, för att lämna information om Compass Group eller någon av dess samarbetspartners varor eller tjänster samt för att kundanpassa varor och tjänster. Inköpsinformation sparas för dessa ändamål under upp till två år från inköp.

Personuppgifterna kan också komma att utlämnas till Compass Group samarbetspartners inom eller utom Compass koncernen, såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/ESS) för användning för ovan angivna ändamål.

Uppgifter kan också samköras med motsvarande uppgifter hos Compass Group eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kundförhållandets avslutande. Inköpsinformation sparas dock högst under den tid som anges ovan.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar Du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Compass Group eller annan som äger använda uppgifter enligt ovan, tillställer dig marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation.

Om Du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som Compass Group behandlar, anmäla att Du inte vill ha direktreklam eller begära att Compass Group rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall Du skicka en förfrågan/begäran till Compass Group:

E-post: kundkort@compass-group-fs.com
Telefon: 0770-33 99 80

Adress:

Compass Group AB
Kortsupport
Box 1183
171 23 Solna