Användarvillkor

Användarvillkor för Eurestkortet från Compass Group AB.

Dessa allmänna villkor gäller för Eurestkortet (”Kortet”) som ges ut av Compass Group AB (”Compass”). Villkoren reglerar förhållandet mellan Compass och användaren av Kortet (”Användaren”). Genom att ladda Kortet med pengar eller använda Kortet, godkänner Användaren de villkor som gäller för användandet.

Villkoren kan ändras, detta meddelas då via webbplatsen www.eurestkortet.se fyra veckor innan ändringarna träder i kraft. Aktuella villkor finns alltid på webbplatsen.

1 ALLMÄNT OM KORTETS FUNKTION 
Kortet är ett i förväg laddat kontantkort som används vid Compass restauranger, caféer och försäljningsställen för betalning av måltider, dryck och/eller varor. Kortet kan också användas i förekommande fall, för betalning i de av Compass försäljningsautomater som har anpassats till Kortet. Kortet ställs till Användaren som använder Kortet. Saldo på Kort är inte återbetalningsbart.

2 VAR KORTET GÄLLER 
Kortet kan användas i Sverige vid Compass restauranger/caféer/försäljningsställen för betalning av måltider, dryck, varor och/eller tjänster.. Se förteckning på webbplatsen.

3 VÄRDE (TILLGODOHAVANDE) 
Kortet laddas med ett visst värde (tillgodohavande).

Värdet (tillgodohavandet) är bestämt i svenska kronor.  Det maximala belopp som kan sättas in på kortet vid varje enskilt tillfälle uppgår till SEK 10 000.

4 HUR KORTET FYLLS PÅ
Kortet är återladdningsbart och kan fyllas på obegränsat antal gånger. Påfyllning kan ske genom kontant betalning eller genom betalning med bankkort eller kreditkort vid de försäljningsställen där Kortet brukas samt enligt anvisningar på www.eurestkortet.se.

5 INKÖP MED KORTET
Kortet dras i kassaterminal på respektive försäljningsställe. Kod (pin-kod) behövs inte för registrering av köp. Köpen behöver inte kvitteras skriftligen. Tillgodohavandet på Kortet minskas med värdet på inköpta varor/tjänster. Kortet kan inte debiteras  utöver kvarvarande tillgodohavande på Kortet vid varje givet köptillfälle. Betalning kan då kompletteras med annat betalmedel.

Om betalkassa vid köptillfälle saknar nätkontakt, och kortsaldo således ej kan verifieras, tillåtes ändock genomförande av köp. Debitering av kortsaldo sker då vid tidpunkt när kontakt med nätet återupprättas.

Om köpet vid ovan nämnda tidpunkt överskrider aktuellt saldo för Kortet, genereras ett negativt saldo vilket automatiskt regleras vid nästa laddningstillfälle.

7 BEHÖRIGHET ATT BRUKA KORTET
Om inte registrering sker enligt punkten 9 är Kortet, ett helt anonymt, icke personligt, betalningsmedel som ger Användaren rätt att utnyttja tillgodohavandet. Försäljningsstället har rätt att förlita sig på att den som uppvisar Kortet är behörig att utnyttja tillgodohavandet på Kortet.

Kortet får lånas ut men tillgodohavandet på Kortet belastas med betalning även om Kortet används obehörigen. Kortet är en värdehandling som alltid bör förvaras på betryggande sätt.

8 GILTIGHETSTID/STÄNGNING AV KORTET
Kortet kan användas och återladdas obegränsat antal gånger.

Om Användaren inte använt sitt Kort för köp under en sammanhängande period om 12 månader upphör Kortet att gälla utan föregående uppsägning. Då Kortet upphört att gälla kan det inte användas till betalning. Tillgodohavandet på Kortet går därmed förlorat för Användaren. Compass utger alltså inte ersättning för tillgodohavande som inte utnyttjats.

9 REGISTRERING 
Användaren kan själv registrera Kortet via webbplatsen www.eurestkortet.se. Vid registrering knyts kortnumret till Användaren (via e-postadress och telefonnummer) vilket ger möjligheten att spärra ett förlorat kort samt att ta del av erbjudanden.

10 SPÄRR AV REGISTRERAT KORT 
Vid förlust av registrerat kort kan Användaren spärra kortet. Spärr av kort görs på www.eurestkortet.se

Sedan Compass mottagit information om förlust av Kortet är Användaren inte ansvarig för sådana belopp som dras från tillgodohavandet på Kortet genom att detta används av obehörig.

Ett förlustanmält Kort stoppas alltid för vidare användning. Efter det att ett registrerat Kort spärrats kan en registrerad Användare hämta ut ett nytt Kort. Användaren får vid spärr av Kortet en särskild kod – startkod - som lämnas via sms eller e-post. Utlämning av nytt Kort sker på ett Försäljningsställe mot att Användaren anger startkoden. På det nya Kortet påförs det tillgodohavande som fanns på det spärrade Kortet vid den tidpunkt då Compass  mottog anmälan av förlust av Kortet.

11 RÄNTA 
Ränta utgår inte på tillgodohavandet på Kortet.

12 ANSVARSBEGRÄNSNING
Compass är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan omständighet som står utanför Compass kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Compass själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd. Om Compass till följd av omständighet som anges ovan förhindras fullgöra åtagande gentemot Användaren, skall Compass vara berättigad att uppskjuta fullgörandet härav, till dess hindret upphört.

Compass är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Compass  varit normalt aktsam. Compass ansvarar ej för skada som uppkommer på grund av borttappat Kort.

Compass ansvarar ej för skada som uppkommer genom att ett visst försäljningsställe inte accepterar Kortet eller har upphört med sin verksamhet eller inte längre är en del av Compass försäljningsställen.

13 REKLAMATIONER 
Det försäljningsställe som tillhandahållit den vara eller tjänst som betalats med Kortet svarar gentemot Användaren i enlighet med vad som avtalats och gällande lagstiftning. Reklamation avseende vara eller tjänst skall riktas till försäljningsstället.

Reklamation avseende bristande funktionalitet på Kortet skall riktas till Compass. Sådan reklamation skall ske så snart Användaren av Kortet upptäckt felet.

14 BRISTANDE FUNKTIONALITET 
Om betalning inte kan ske med Kortet p g a bristande funktionalitet kan Användaren – om kortet är registrerat - få tillgodohavandet på Kortet överfört till ett nytt Kort. Användaren skall då överlämna det gamla, icke fungerande Kortet.

15 KOMMUNIKATION 
Vid upplysningar och besked om ändring av villkor eller dylikt, nyttjar Compass webbplatsen, www.eurestkortet.se

16 TILLÄMPLIG LAG, TVISTER Svensk rätt skall tillämpas på beträffande villkoren för Kortet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om Kortet.

Så behandlar Compass Användarens personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas till Compass eller som annars registreras i samband med registrering av Kortet, kommer att behandlas av Compass. Compass kan komma att komplettera personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifterna kommer att behandlas för att Compass skall kunna fullgöra sina åtaganden och sina skyldigheter enligt lag. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Compass marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och användas för att ge Användaren erbjudanden om nya produkter och tjänster från Compass. Uppgifter kommer också att samlas in i samband med köp hos försäljningsställen, s k inköpsinformation (d v s information om vilka varor som köpts, pris och tidpunkt för köpet). Inköpsinformation kan också komma att samlas in för att användas för riktad marknadsföring baserad på tidigare inköp, för att lämna information om Compass eller någon av dessa samarbetspartners varor eller tjänster samt för att kundanpassa varor och tjänster.

Uppgifterna kan också komma att utlämnas till Compass koncernbolag eller samarbetspartners knutna till detta avtal, såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/ESS) för användning för ovan angivna ändamål. Uppgifter kan också samköras med motsvarande uppgifter hos Compass eller någon av angivna mottagare. Uppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kundförhållandets avslutande.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar Användaren samtycke till den behandling av uppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Compass sänder Användaren marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation.

Om Användaren önskar få information om vilka Personuppgifter om Användaren som Compass  behandlar, anmäla att Användaren inte vill ha direktreklam eller begära att Compass rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall Användaren skicka en förfrågan/begäran till Compass DPO via mailadress personuppgifter@compass-group.se.