Etiska principer

Som världsledande inom vårt område måste vi ställa absolut högsta krav på de tjänster vi erbjuder och på det professionella och etiska sätt vi bedriver vår verksamhet. Compass Group följer UN Global Code of Conduct. Samma höga krav ställer vi även på våra leverantörer. 

Mänskliga rättigheter

  • Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagets inflytande
  • Princip 2: Företag ska försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
  • Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Arbetsrätt

  • Princip 4: Företag ska eliminera alla former av tvångsarbete
  • Princip 5: Företag ska avskaffa barnarbete
  • Princip 6: Företag ska avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

  • Princip 7: Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
  • Princip 8: Företag ska ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
  • Princip 9: Företag ska uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Motverka korruption

  • Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor