Säkerhet för anställda och gäster

En säker och trygg arbetsplats för viktigt för oss. Vi månar om våra anställda och våra gäster.

Säker och redlig mat
Den mat du får på din tallrik är tillagad med yrkeskunnande, stolthet och omsorg på noggrant utvalda råvaror av god kvalitet. För att vara säkra på detta, har vi välutbildad personal som jobbar enligt våra rutiner som bygger på myndighetsreglerade krav, välgrundade vetenskapliga rön och bästa branschpraxis.Vår personal utbildas i flera steg. Vår grundkurs i livsmedelshygien är exklusivt framtagen för företaget och följer Livsmedelsverkets kursplan. Ledningspersonal genomgår fördjupningskurser ledda av företagets HSE Manager, med mångårig erfarenhet som livsmedelsinspektör.

Vi köper våra råvaror från godkända och särskilt utvärderade leverantörer som vi följer upp med regelbundna besök.  Vi tillagar sedan maten under hygieniska förhållanden som inte medför risk för smitta. Våra rutiner återfinns i egenkontrollen som bygger på HACCP-principerna om att vetenskapligt, systematiskt tänka efter före och förebygga eventuella risker.

Genom goda rutiner och korrekt märkning uppnås spårbarhet så att vi vid en eventuell återkallning snabbt kan identifiera en leverantör eller varumottagare. Vi tar vårt ansvar och återkallar omedelbart produkter vid bara misstanke om att de inte är säkra.

Arbetsmiljö
Vi arbetar systematiskt och förebyggande genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Det systematiska arbetet ska skapa en fysisk, psykisk och socialt sund och utvecklande arbetsplats, där våra medarbetare trivs och där risken för arbetsrelaterade skador och ohälsa förbyggs. I allas ansvar ligger att använda den skyddsutrustning som föreskrivs och påtala eventuella brister och incidenter. Arbetsmiljöfrågor och information är en stående punkt på personalmötesagendan och i utbildningsdelen ingår att alla ska genomföra vår branschspecifika utbildning BättreVardag.nu