Säkerhet för anställda och gäster

En säker och trygg arbetsplats för viktigt för oss. Vi månar om våra anställda, våra gäster och partners.

Säker och redlig mat
Den mat du får på din tallrik är tillagad med yrkeskunnande, stolthet och omsorg på noggrant utvalda råvaror av god kvalitet. För att vara säkra på detta, har vi välutbildad personal som jobbar enligt våra rutiner som bygger på myndighetsreglerade krav, välgrundade vetenskapliga rön och bästa branschpraxis.Vår personal utbildas i flera steg. Vår grundkurs i livsmedelshygien är exklusivt framtagen för företaget och följer Livsmedelsverkets kursplan. Ledningspersonal genomgår fördjupningskurser ledda av företagets HSE Manager, med mångårig erfarenhet som livsmedelsinspektör.

Vi köper våra råvaror från godkända och särskilt utvärderade leverantörer som vi följer upp med regelbundna besök.  Vi tillagar sedan maten under hygieniska förhållanden som inte medför risk för smitta. Våra rutiner återfinns i egenkontrollen som bygger på HACCP-principerna om att vetenskapligt, systematiskt tänka efter före och förebygga eventuella risker.

Genom goda rutiner och korrekt märkning uppnås spårbarhet så att vi vid en eventuell återkallning snabbt kan identifiera en leverantör eller varumottagare. Vi tar vårt ansvar och återkallar omedelbart produkter vid bara misstanke om att de inte är säkra.

Arbetsmiljö
Vi arbetar systematiskt och förebyggande genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Det systematiska arbetet ska skapa en fysisk, psykisk och socialt sund och utvecklande arbetsplats, där våra medarbetare trivs och där risken för arbetsrelaterade skador och ohälsa förbyggs. I allas ansvar ligger att använda den skyddsutrustning som föreskrivs och påtala eventuella brister och incidenter. Arbetsmiljöfrågor och information är en stående punkt på personalmötesagendan och i utbildningsdelen ingår att alla ska genomföra vår branschspecifika utbildning BättreVardag.nu 

Personuppgifter
Vi värnar om personers integritet och är angelägna om att personuppgifter alltid hanteras på ett säkert och tryggt sätt samt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Personers rättigheter kring personuppgifter har stärkts i och med dataskyddsförordningen GDPR, där en privatperson bl a har rätt att få utdrag på vilka personuppgifter som behandlas, få felaktiga uppgifter rättade samt rättigheten att raderas.

Vi skyddar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt genom våra fastslagna riktlinjer för informationssäkerhet. Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras personuppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på Datainspektionens hemsida eller kontakta vår DPO (Data Protection Officer) Sylvia Hassellöf via mailadressen personuppgifter@compass-group.se