Vi tar ansvar

Vår ambition är att vara den mest hållbara inköparen och leverantören av tjänster och måltider i vår bransch.

Vi väljer noggrant
Ett viktigt kriterium vid val av leverantör är leverantörens möjligheter att bidra till förverkligandet av vår hållbarhetspolicy och vår Uppförandekod. För att kvalitetssäkra våra inköp, sker en kontinuerlig uppföljning av våra leverantörer. Inköpsavdelningen i samarbete med vår HSE-funktionen följer upp våra avtal genom regelbundna besök där ett antal kriterier kontrolleras, bland annat hur leverantörerna jobbar med uppförandekod, hållbarhet, hur de uppfyller lagkrav, märkningar, spårbarhet, förpackningar med mera.

Vi tar ansvar
Vid inköp av utrustning, varor och tjänster försöker vi att i största möjliga mån välja de som har minst miljöpåverkan. Det är ett ständigt pågående arbete som vi bedrivit under en lång tid – ett arbete som gett tydliga resultat t ex i form av är ett rikt sortiment av ekologiska varor, en stor andel MSC-märkt fisk och skaldjur samt Fairtrademärkta produkter. Genom våra ansvarsfulla inköp vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer under Hållbara Måltider