Ansvar

Hälsa, miljö och säkerhet är alltid är vår första prioritet!

Vår övergripande uppförandekod inklusive vår vision och våra värderingar utgör grundstommen i vårt CSR- och hållbarhetsarbete. Med lagstiftningen som minimikrav säkerställer vi att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart, resurssnålt och säkert sätt utan risk för olyckor och förorening av miljön.

I vår strävan mot ständig förbättring har vi stor hjälp av certifieringen enligt ISO-14001, 9001 samt OHSAS 18001.

 

    

    

Hållbarhetspolicy


Vårt mål är att sätta nivån för hela branschen vad gäller riktlinjer för hälsa, säkerhet och miljö.

 Hållbarhetspolicy